Call: 65 529 50 26 | Email: leszno@simp.pl

Zostań rzeczoznawcą SIMP

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowopowstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług wycen majątkowych, Zarząd Główny SIMP od roku 2005 ubezpiecza rzeczoznawców w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz. Aktualna umowa zawarta na okres od 19 sierpnia 2015 r. do 18 sierpnia 2016 r. z sumą ubezpieczenia 150.000 EUR dotyczy 114 rzeczoznawców współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franchisingowymi.

zczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają “Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”, których skrót zamieszczono również na stronie “Dokumenty”, a pełną, wydaną drukiem, wersją dysponują wszystkie agendy gospodarcze i oddziały Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają “Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”, którymi dysponują wszystkie agendy gospodarcze i oddziały Stowarzyszenia. Informacji dotyczących tej sfery działalności SIMP uzyskać można również pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP (w Ośrodku Rzeczoznawstwa SIMP-ZORPOT w Łodzi) 90-303 Łódź, ul. Brzeźna 16/2 tel./fax. (042) 636 27 94, 636 39 23 E-mail: biuro@simp-zorpot.lodz.pl